Hostaria La Bettola - Lentini

Via Pitagora n. 18 - Lentini (Siracusa) - Tel 095.7831125
www.labettola.it